Активните мерки за самовработување, малку важат за Ромите

„Другоста“  на Ромите пречка за користење на активните мерки за претприемништво во земјава. Ова го покажало истражувањето на Центарот за економски политики и НВО Ирис што поакало дека за три години  850 Роми аплицирале за користење мерки за отворање сопствен бизнис, 250 добиле грант, само 83 биле вработени, а 1000 Роми добиле доквалификација,. Како заклучок … Continue reading Активните мерки за самовработување, малку важат за Ромите