Мислењето на младите на општините не им е битно. Одлуките ги донесуваат без нив.

http://secfloripa.org.br/esminer/810 Младите во Источниот регион не учествуваат во донесување одлуки и креирање на политики на локално ниво. Главна причина за недоволната нивна застапеност е слабата информираност.

http://diebrueder.ch/piskodral/2316
  • Младите во Источниот регион не се доволно информирани за организациите кои функционираат со цел да ги заштитуваат нивните права и интереси. Истовремено тие сметаат дека нивните права не се почитувани, а доколку имаат за цел да ги остваруваат своите права и интереси тие не се обраќаат во надлежните организации. Заклучивме дека во Исочниот регион главен механизам за вклучување на младите во процесите на донесување на одлуки и креирање на јавни политики се креирањето на Советите на млади, изјави, Филип Кулаков, Иницијатива за младинско учество

rencontre acteurs publics Додека во поголемите градови во државата младите се поактивни, пасивноста на нивните врсници во помалите градски средини во Источниот регион се должи на остсутвото од младински организации кои со низа активности би ги анимирале младите за ниво активно учество во креиреањето  на тамошните општински политики.

http://secfloripa.org.br/esminer/4272
  • Во Берово нема здруженија кои ќе ги едуцираат младите за нивните права. Здруженијата за млади кои се во Скопје треба да најдат начин да отворат свои паралелни здруженија во малите општини, како што е Берово, за да ги едуцираат младите за нивните права и можности, кажа, Александар Чоловски, Совет на млади Берово

http://www.archives-zoliennes.fr/?vuiere=vais-je-rencontrer-quelqu%27un-d%27autre&d2f=89 Ова беше една од темите разгледувани на денешната младинска конференција одржана во Штип. На истата учествуваа претставници од осум младински совети.

quand harry rencontre sally résumé

Buy Tadalafil Oral Strips USA

SHARE